Instandhouding waterkeringen

Zorgplicht praktijkvoorbeelden

Zorgplicht“Zorgplicht-bibliotheek primaire waterkeringen

De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan samen aan de slag in het ontwikkeltraject zorgplicht. In dit traject staat leren van elkaar centraal. Om kennisuitwisseling tussen de keringbeheerders te stimuleren is de zorgplicht-bibliotheek opgezet. In deze online bibliotheek kan iedereen die betrokken is bij de zorgplicht documenten en praktijkvoorbeelden met elkaar delen. De praktijkvoorbeelden zijn ter inspiratie en zijn niet bindend. Heeft u zelf een voorbeeld die u wilt delen met andere keringbeheerders? Stuur deze dan naar piw@stowa.nl.


De opbouw van de zorgplicht bibliotheek omvat alle zorgplicht activiteiten, maar focust op een aantal essentiële producten en activiteiten voor de beginfase van het ontwikkeltraject zorgplicht. De opbouw met de producten is als volgt (zie menu links):

  1. Plan van aanpak
  2. Procesbeschrijvingen
  3. Inspectie en onderhoud
  4. Verantwoording over resultaten
  5. Informatiemanagement
  6. Overige Zorgplicht activiteiten
    De overige activiteiten zijn: Lange termijn en over de grenzen, Juridisch register, Beheren dagelijkse gegevens, Kennismanagement, Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, Bediening waterkerende kunstwerken en Calamiteitenzorg.

Nieuws over de Zorgplicht

Het laatste nieuws over de samenwerking van de waterkeringenbeheerders in het Zorgplicht Collectief is te lezen in de nieuwsbrief.

Download hier de nieuwsbrief:

- Zorgplicht nieuwsbrief 2016-1 (.pdf) 22-4-2016

- Zorgplicht nieuwsbrief 2016-2 (.pdf) 22-7-2016

- Zorgplicht Infographic, stuurgroep Zorgplicht (.pdf) 11-2016

- Zorgplicht nieuwsbrief 2017-1 (.pdf)

- Zorgplicht Nieuwsbrief 2017-Q4 (.pdf)


Toezicht ILT op de zorgplicht primaire waterkeringen - ILT - december 2016

- Toezichtstrategie ILT voor de Zorgplicht primaire waterkeringen (.pdf)

- Toelichting voor waterkeringbeheerders op toezicht zorgplicht primaire waterkeringen (.pdf)
Het kader voor de Zorgplicht

Het Kader voor de Zorgplicht heeft het karakter van een doelvoorschrift. De beheerder is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de activiteiten van de zorgplicht en dient daar intern toezicht op te houden. De ILT houdt hier rekening mee door bij haar toezicht op de zorgplicht te kiezen voor systeemtoezicht, audits en reality checks.

Download hier het Kader Zorgplicht (versie 2016, Helpdesk Water):

- Kader Zorgplicht versie 2015 (.pdf)
Meer informatie over de Zorgplicht

Per 1-1-2014 is de rol van toezichthouder voor de primaire waterkeringen overgedragen van de provincie naar het Rijk, zodat de kadersteller direct het toezicht houdt op de waterkeringbeheerder. Dit is een wijziging van de Waterwet op basis van het Bestuursakkoord Water. In de praktijk zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) namens het Rijk deze functie uitoefenen. De ILT houdt toezicht (i) op de periodieke toetsing van de primaire waterkeringen en (ii) op de wijze waarop de beheerder de zorgplicht uitvoert. De ILT rapporteert het landelijk beeld over de resultaten van de beoordeling van de primaire waterkeringen aan de wettelijke normen aan de minister*. De minister informeert op basis daarvan de Eerste en Tweede Kamer.


De zorgplicht houdt in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering in stand te houden, aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Om die reden worden de keringen door de beheerder regelmatig geïnspecteerd om te beoordelen of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de ontwerpuitgangspunten. In het geval dat de fysieke toestand van de kering door bijvoorbeeld technische veroudering of (storm)schade niet meer voldoet aan de minimale ontwerpuitgangspunten dient de beheerder de nodige onderhouds- en herstelmaatregelen te treffen. De kosten van beheer en onderhoud komen voor rekening van de beheerder.

Het ministerie van IenM heeft kader opgesteld waarin staat vermeld waaraan een beheerder van primaire keringen minimaal moet voldoen om aantoonbaar de veiligheid van de primaire keringen te borgen. Het Kader geeft aan welke activiteiten de beheerder zou moeten doen om de invulling van de zorgplicht goed en volledig waar te maken. Ook vermeldt het Kader met welke producten de beheerder zijn zorgplicht concretiseert. Tenslotte vermeldt het Kader de referenties die de beheerder tot zijn beschikking heeft om de kwaliteit voldoende te borgen.

De resultaten van de formele metingen publiceert ILT (Klik hier) op de openbare internetsite van de ILT. Hier kan je de afgeronde inspectierapporten met aanbiedingsbrief aan het dagelijks bestuur en de formele reactie van het dagelijks bestuur vinden.

*Op deze website stond eerder vermeld dat de ILT aan de minister rapporteert over (i) de periodieke toetsing van de primaire waterkeringen en (ii) de wijze waarop de beheerder de zorgplicht uitvoert. Een dergelijke rapportagelijn is niet voorgeschreven in het Kader Zorgplicht of in de Waterwet. De ILT informeert in haar jaarverslag wel de Minister (op hoofdlijnen) over de resultaten van het toezicht.