Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2020-01 15 april 2020

Nieuwe datum Kennisdag PIW 9 september 2020

2020_uitnodiging_kennisdag // uitnodiging_kennisdag.png (173 K)

Op 26 maart ging de Kennisdag PIW niet door vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus. De Kennisdag op 9 september gaat sowieso door, maar het kan zijn dat we op die datum nog steeds niet in een grote groep bijeen mogen komen vanwege het Coronavirus.

Kennisdag gaat sowieso door fysiek of virtueel!

Mochten we niet fysiek samen kunnen komen dan organiseren we een virtuele Kennisdag, want er is veel kennis te delen. De nieuwe datum voor de Kennisdag met het thema ‘Een goede dijk eist kwaliteit’ is woensdag 9 september. Mocht het tegen die tijd toegestaan zijn, heten wij jullie graag welkom in Burgers’ Zoo. Zo niet dan ontvang je te zijner tijd informatie over een virtuele Kennisdag. Wij willen jullie vragen om je opnieuw in te schrijven voor de Kennisdag. Alle eerdere inschrijvingen zijn namelijk vervallen. De financiële afwikkeling wordt pas na afloop gedaan, bij een virtuele Kennisdag worden geen kosten in rekening gebracht. Dus wacht niet en klik nu hier om je in te schrijven.


Nieuwe datum Voorkennisdag Meten & Monitoren 10 september 2020

2020_uitnodiging_voorkennisdag // uitnodiging_voorkennisdag.png (183 K)Het Coronavirus gooide roet in het eten voor de Voorkennisdag. Voor de Voorkennisdag Meten en Monitoren is de nieuwe datum bekend: donderdag 10 september 2020.

De Voorkennisdag Meten & Monitoren vindt sowieso plaats op 10 september. Mocht het op die datum nog niet toegestaan zijn om met een grote groep samen te komen dan organiseren we een virtuele Voorkennisdag. De financiële afwikkeling wordt pas na afloop gedaan, bij een virtuele Voorkennisdag worden geen kosten in rekening gebracht. Dus wacht niet en klik nu hier om je in te schrijven.
Werksessies risicogestuurd beheer en onderhoud waterkeringen

2020_RGBOW // 20200124_091203.jpg (25 K)Vorig jaar is de handreiking riscogestuurd beheer en onderhoud voor waterkeringen gepubliceerd. Deze handreiking introduceerde een aanpak waarbij waterschappen, naast continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering, de mogelijkheid hebben maatregelen toe te passen die voorzien in meerjarige kosteneffectievere risicobeheersing. Omdat dit voor veel waterschappen een nieuwe manier van werken is, faciliteert het PIW-programma een zestal werksessies om de waterkeringbeheerders op weg te helpen met deze methode. De inhoud van de werksessies wordt voorbereid door de waterkeringbeheerders zelf en volgt de aanpak van de handreiking. 

Terugkoppeling eerst twee werksessies

Op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief hebben twee werksessies plaatsgevonden.

Tijdens de eerste werksessie was het thema ‘Areaal in Beeld’. Erwin Hogema-Schoen (HHNK) en Oscar van Dam (HHD) namen de deelnemers mee in de methodiek van de NEN2767. Deze methode gaat uit van een decompositie van de waterkering in een object (bijvoorbeeld een dijk), elementen (bijvoorbeeld een buitentalud) en bouwdelen (bijvoorbeeld grasbekleding) in de dwarsrichting. Voor het verslag van deze eerste werksessie klik hier.

De tweede werksessie stond in het teken van prestaties en risico’s en werd geleid door Dirk Pruimboom (HHNK) en Peter Boone (WSVV). Tijdens deze sessie werd het identificeren van de risico’s conform de RAMSSHE€PS en Organisatiedoelstellingen behandeld en werd diep ingegaan op de Risicomatrix met daarin de kansen, effecten en acceptatie van ongewenste situaties aan de waterkering. Voor het verslag van deze tweede werksessie klik hier.

Coronacrisis en verloop werksessies

Momenteel staan er nog zeker drie werksessies gepland waarin de volgende onderwerpen aanbod komen: inspectie en monitoring en onderhoudsstrategie, het bepalen van maatregelen en onderhoudsconcepten en de inspectie- en onderhoudscyclus. In verband met de coronacrisis zijn de werksessies tijdelijk opgeschort, maar we hopen zo snel mogelijk weer te starten.

Na afloop van de werksessies verschijnt op de STOWA- en PIW-website een document met ‘best practices’ met betrekking tot risicogestuurd beheer en onderhoud voor waterkeringen.

Wil je meer weten over risicogestuurd beheer en onderhoud? Neem dan contact op via piw@stowa.nl


Digigids geactualiseerd

Op de website http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/ is sinds 1 oktober jongstleden de geactualiseerde Digigids beschikbaar. Na een aantal jaren van betrekkelijke rust is op initiatief van STOWA in 2018 de doorontwikkeling van de gids weer opgepakt.

Verbeteringen


2020_digigids // knipsel.png (57 K)Voor asfaltbekledingen en grasbekledingen zijn de klassegrenzen van een aantal inspectieparameters aangescherpt. Talrijke foto’s zijn toegevoegd en de gids is op het onderdeel bekledingen nog completer. Maar, nog steeds is de gids niet af, onder andere het onderdeel bijzondere constructies behoeft verdere uitwerking en aanvulling. Voor de toekomst liggen er dus nog duidelijke wensen. Een andere wenselijke ontwikkeling is de positionering van de gids binnen asset management, meer specifiek binnen risicogestuurd beheer en onderhoud. Hiervoor is onlangs in opdracht van STOWA een werkgroep gestart die op basis van NEN 2767 een methodische uitwerking maakt die past bij risicogestuurd beheer en onderhoud. Onderdeel van de methodiek is een transformatieoptie voor de Digigids. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met PIW@STOWA.nl


Mind the gap! Prepare for change!

2020_Fair1 // fair1.png (40 K)

Een Engelse titel maakt duidelijk dat dit artikel over de aanbevelingen uit een Europees samenwerkingsproject gaat. Rijkswaterstaat is de afgelopen 4 jaar lead partner geweest van Interreg (Europese subsidieregeling) North Sea Region project FAIR. FAIR staat voor Flood infrastructure: Adaptation, Innovation and Resilience.

Einde levensduur
Aanleiding voor dit project is het gegeven dat veel van de waterkeringsconstructies in Europa vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd en veelal aan einde technische en/of functionele levensduur komen. In Europa wordt jaarlijks 3 miljard euro uitgegeven aan hoogwaterbescherming. De deelnemende landen (Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Engeland, België en Nederland) onderkennen hierbij dezelfde uitdagingen. De resultaten die dit Interreg project moeten opleveren zijn handvatten waarmee waterkeringbeheerders adaptief assetmanagement kunnen inzetten.

Beschikbare budget beheer waterkeringen te laag
2020_Fair2 // fair2.png (176 K)Hoe kunnen we de bestaande infrastructuur verbeteren rekening houdend met de onzekerheden die de toekomst brengt zoals de effecten van klimaatwijziging. Het beschikbare budget voor het beheer van de waterkeringen wordt over het algemeen hiervoor als te laag ervaren. De meetbare doelen die afgesproken zijn met Interreg zijn:

 1. Door efficiënter omgaan met middelen meer bereiken (5 % effectiever)
 2. Multifunctioneel werken bevorderen (minimaal 2 functies)
 3. Verlengen van levensduur assets door slimmer onderhoud en renovaties (5 % verlenging levensduur)

FAIR is momenteel in haar eindfase en gaat 3 en 4 juni een digitale end event organiseren (hierbij natuurlijk een voorbehoud gezien de COVID-19 crisis). In dit artikel worden alvast de eerste resultaten gepresenteerd, namelijk vier belangrijke aanbevelingen om het strategisch, operationeel en tactisch beleid vorm te geven. Deze zijn uitgeschreven in een policy brief welke te vinden is op de Interreg website.

Deze vier aanbevelingen zijn:

  1. Ontkoker:  break free of the silo
  2. Mind the Gap
  3. Wees voorbereid op de verandering
  4. Geef ruimte aan innovatie

Ontkoker
2020_Fair3 // fair3.png (110 K)De organisatie van het assetmanagement is vaak gefragmenteerd. Veel complexe en niet afgestemde planningsprocessen en actoren beïnvloeden optimaal assetmanagement (vaak met gecentraliseerde processen geleverd door verspreide, gelokaliseerde operatoren).Ons advies is de planningen op elkaar af te stemmen. Dit niet alleen tussen de interne processen, maar met name ook met die van belanghebbenden/stakeholders

Mind de Gap
Uitdaging hierbij is dat de strategische en operationele planningen meestal niet met elkaar sporen. De verantwoordelijkheden tussen strategische en operationele activiteiten zijn daarbij meestal verdeeld. Deze mismatch kan leiden tot slecht benutten van beschikbare budgetten en verkeerde ontwerp- en onderhoudskeuzen.  Ons advies is de strategische plannen en de operationele processen te verbinden door middel van een ‘tactische handdruk’ tussen strategie en operatie. ‘Life Cycle Costing’ benadert de hele levensduur, het waarderen van uitkomsten van LCC helpt hierbij.

Wees voorbereid op verandering
De toekomst is onzeker en vandaag genomen besluiten kunnen lange termijneffecten hebben. De vragen zijn dan:

 • Hoeveel moet je vandaag investeren in het versterken of aanpassen van de keringen.
 • Kunnen we beslissingen uitstellen tot we meer inzicht hebben
 • of moeten we zelfs huidige keringen verplaatsen of gebieden niet meer beschermen.

Ons advies is om strategieën te ontwikkelen waarmee je adaptief wordt, waterkeringen aanpasbaar maken. Adaptieve strategie is niet een simpel “wacht maar af”. Het is een ingewikkeld proces waarin je je zorgvuldig voorbereidt op toekomstige ontwikkelingen
2020_Fair4 // fair4.png (104 K)

Geef ruimte aan innovatie
De uitdaging hierbij is dat innovatie niet ingebed in onze standaardpraktijk. Beheerders willen wel innovatief zijn, maar willen niet in de toekomst hiermee nieuwe risico’s introduceren. Innovatie is dus ook spannend. Ons advies: is te accepteren dat innovatieve oplossingen risico’s met zich meebrengen. Om succesvol te zijn, moet een samenleving leren om te gaan met risico's en niet alleen proberen deze te vermijden.

Wil je meer weten lees dan de FAIR policy brief

Voor vragen kan je contact opnemen met Bart Vonk

bart.vonk@rws.nl


Inspecties cruciaal in risicogestuurd beheer en onderhoud waterkeringen

Vierjarig onderzoek in de gouden driehoek (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven) leverde een nieuwe en veelbelovende aanpak op basis van risicoanalyse en systeemkennis om vitale infrastructuur in de GWW-sector te beheren, zo blijkt tijdens het eindsymposium van ROBAMCI (Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructures). En inspecties van waterkeringen zijn daarin cruciaal.

‘In control’ gedurende hele levenscyclus
2016_Dijkinspectie met Jaap // jaap_bronsveld_cursus_inspectie.jpg (193 K)De beheerders van waterkeringen willen gedurende de hele levenscyclus van hun keringen “in control” zijn. Waterkeringen verouderen, wat van tijd tot tijd versterken nodig maakt. Door het uitvoeren van inspecties en monitoring wordt een gedetailleerder beeld verkregen van de staat van de kering. Dit kan leiden tot economische voordelen op 3 vlakken: 1) Voorkomen dat onnodig risico wordt gelopen; 2) Verkleining van de versterkingsopgave of 3) Uitstel van versterking. ‘Lifecycle monitoring is hierin een voorbeeld van een oplossing: door gedurende de levenscyclus, indien nodig, aanvullende informatie in te winnen heeft een beheerder tijdig inzicht in aankomende ingrepen, en worden ingrepen minder ad hoc uitgevoerd.’ ROBAMCI heeft methodes ontwikkeld waarmee de waarde van monitoring en inspecties helder wordt door kwantitatieve onderbouwing. Deze methodes zijn getest voor de Ommelander Zeedijk en voor Veessen.

Vertaling van visuele inspecties
Tegelijkertijd is aan de hand van de Oesterdam nader geanalyseerd hoe het proces van dagelijkse inspecties en beheer en onderhoud zich verhoudt tot de twaalf-jaarlijkse beoordelingen. Deze studie legde (voor de schadebeelden afdekking, kale plekken, onkruid en bedekkingsgraad) bloot dat de vertaling van de visuele inspecties naar input voor de beoordeling (gesloten, open, fragmentarische zode), nadere modellering en interpretatie behoeft. Een van de aanbevelingen is dan ook om bestaande en toekomstige inspectierichtlijnen (Digigids en NEN 2767) beter toe te spitsen op de vragen vanuit de beoordeling en dat op één plek in bijvoorbeeld een handboek beschikbaar te stellen. Een andere aanbeveling is om meer structureel met gegevensbeheer om te gaan volgens een Informatie Kwaliteits Model (IKM) om informatie over de veroudering van waterkeringen beter te kunnen waarderen. Bij veroudering denken we hierbij aan technische en functionele levensduur. Met dit IKM wordt in 6 stappen helder inzicht verkregen in de kwaliteit van informatie over de staat van de kering.

Meer weten? Op de website www.robamci.nl kan je alle informatie vinden.


Een vossenhol of zeg maar een vossengat

Voor het Interreg Polder2C’s project waar STOWA hoofdpartner van is (ook wel bekend als Living Lab Hedwige-Prosperpolder), kregen wij de volgende foto toegestuurd. Op de foto is te zien wat een vos kan aanrichten in een dijk. Deze foto wilden wij graag met jullie delen. Ook in het PIW-programma blijven we aandacht besteden aan dierlijke graverij.

Voor het Interreg Polder2C’s project waar STOWA hoofdpartner van is (ook wel bekend als Living-Lab Hedwige-Prosperpolder), kregen wij de volgende foto toegestuurd. Op de foto is te zien wat een vos kan aanrichten in een dijk. Deze foto wilden wij graag met jullie delen. Ook in het PIW-programma blijven we aandacht besteden aan dierlijke graverij.
2020_vossengat2 // photo-2020-03-11-12-38-301.jpg (28 K)2020_vossengat1 // photo-2020-03-11-12-38-30.jpg (18 K)