Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2018-04 6 december 2018

Kennisdag 2019 - Een natje en een droogje

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook zorgen dat ons land voldoende nat blijft. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekent dat voor de waterveiligheid? Kom voor het antwoord naar zestiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen met het thema: een natje en een droogje.

Schrijf je hier in en kom op donderdag 21 maart 2019 naar de Kennisdag Professionaliseren Inspecties Waterkingen.  

December de maand van Risicogestuurd Beheer en Onderhoud: kom naar de roadshows

Noeste arbeid leidt tot handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud
Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders van verschillende waterschappen betrokken bij de totstandkoming van de handreiking voor Risicogestuurd Beheer en Onderhoud. Deze blauwdruk helpt de beheerder aantoonbaar in control te zijn. De zorgplicht verwacht dit ook van de beheerders. Piet Stouten (PIW) en Douwe Schoonderwaldt (Inter Asset Management) trokken het project vanuit PIW en zijn trots op de samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat waaruit de handreiking tot stand kwam. Maar met de het publiceren van de handreiking zijn we er nog niet. Op stapel staan nog roadshows en een cursus van INNW.

Risicogestuurd Beheer en Onderhoud komt naar je toe!
Als introductie van de handreiking organiseren we nu drie roadshows, gespreid over het land, waarin Douwe Schoonderwaldt de systematiek van risicosturing zal toelichten en met name de toepassing voor waterkeringen. De roadshows vinden plaats op:

  • 11 december van 9.30 tot 12.30 uur in Zwolle bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  • 13 december van 9.30 tot 12.30 uur in Breda bij Waterschap Brabantse Delta,
  • 14 december van 9.30 tot 12.30 uur in Leiden bij Hoogheemraadschap van Rijnland.

Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom bij één van deze roadshows. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Neem vooral een collega mee. Deze roadshows zijn interessant voor verschillende functies, zoals inspecteurs, beheerders, adviseurs waterkeringen en beleidsmedewerkers. Meld je aan bij pjstouten@zeelandnet.nl.

Handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud van Waterkeringen
Waarom ontwikkelde het programma PIW deze handreiking? Wat levert het de waterschappen en Rijkswaterstaat op? De handreiking helpt waterschappen bij het praktisch inrichten van risicogestuurd beheer en onderhoud van primaire en regionale waterkeringen. Met deze aanpak hebben waterschappen continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering. Het geeft ze tevens de mogelijkheid maatregelen toe te passen die voorzien in een meerjarig kosteneffectieve risicobeheersing. Daarmee voldoen hun waterkeringen efficiënt en toekomstvast aan de veiligheidseisen en geven ze continu aantoonbaar adequaat invulling aan de Zorgplicht. Geïnteresseerd? De handreiking is voor iedereen beschikbaar.

INNW-cursus Beheer en Onderhoud Waterkeringen
Het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) biedt de tweedaagse cursus Beheer en Onderhoud Waterkeringen bij Wateropleidingen aan. In die cursus is nu het onderdeel ”risicogestuurd" opgenomen en het onderwerp wordt daarin uitgebreid behandeld. Een aanrader als je met Risicogestuurd Beheer en Onderhoud aan de slag wil.

Bericht van de Grasregisseur

De droogte van 2018

‘De droogte van 2018’ zal voor veel dijkbeheerders een begrip worden. En ook nu nog zijn veel beheerders bezig met de nazorg voor dijken. Hoe herstelt de dijk naar de doorzaai, hoe herstelt de kade van de scheuren, welke verdere onderzoeken willen we nog doen? Vragen waar de grasregisseur regelmatig over hoort.

 On- en offline kennisdelen
Jaap Bronsveld kon vanuit de rol van grasregisseur de dijkbeheerders ondersteunen toen de droogteproblematiek urgent was in juli en augustus. Een themamiddag in Tiel was drukbezocht en stak veel collega’s die onzeker waren over de situatie, een hart onder de riem. Kennis die voor die middag werd verzameld, kon Jaap delen via de Handreiking Grasbekleding. Deze website lanceerde STOWA op de kennisdag 2018 en wordt sindsdien regelmatig geraadpleegd.  Doorlopend zoekt Jaap naar nieuwe kennis die hierop kan worden geplaatst. Binnenkort verschijnen er factsheets over schadebeelden uit de Digigids en over veel voorkomende probleemsoorten. “Het mooie is dat deze factsheets worden samengesteld door de dijkbeheerders zelf en dus een samenvatting zijn van de enorme kennis die bij de collega’s aanwezig is. Je hoeft het alleen maar even op te schrijven. Peter Boone en Hanneke Kloosterboer hebben zich hier in het bijzonder voor ingezet.”, aldus Jaap.

Grasdagen
De grasdagen worden inmiddels ook een begrip. Met de twee zeer deskundige docenten André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurECO) verzorgt Jaap praktijkdagen waarbij dijkbeheerders plaggen steken in het veld. Op basis van een blok theorie komen de deelnemers met elkaar tot een oordeel over de sterkte van de grasbekleding. Dit jaar werd er spontaan een speciale grasdag georganiseerd naar aanleiding van de aanhoudende droogte deze zomer. Op de Echteldsedijk in Tiel is er gekeken naar de effecten van groote op de grasmat en ging men in de middag met elkaar in gesprek over o.a. ervaringen van andere dijkwerkers en veel voorkomende schadebeelden aan de grasmat als gevolg van de droogte.

Update TTW-projectaanvraag
“Helaas is de TTW-projectaanvraag (Toegepaste en Technische Wetenschappen) van Hans de Kroon voor Flowerdikes niet gehonoreerd in 2018, maar we zijn alweer in de race met een nieuwe aanvraag voor 2019: Future Dikes. Samen met een tiental waterschappen, maar ook bedrijven en kennisinstituten, willen we fundamenteel onderzoek doen naar de sterkte van de bekleding, naar zaadmengsel, remote-sensing en maatschappelijke context.” Jaap ziet een grote energie vrijkomen rond het werk van Hans. “Een aanjager voor het zoeken van antwoorden op veel vragen.” Jaap gaat in 2019 verder door met het ontwikkelen van de Handreiking Grasbekleding en organiseren van de grasdagen. Ook wordt er landelijk gekeken naar een geïntegreerd programma voor dijkbekledingen. “Maar we starten op 15 januari met een dier- en dijkendag. Het gaat dit keer over de kleinere gravers in de kleinere waterkeringen.”

PIW3.0: Nieuwe naam, zelfde afkorting: Professionaliseren Instandhouden Waterkeringen

Al sinds 2004 bestaat het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (vroeger bekend als Verbetering Inspecties Waterkeringen, PIW, PIW 2.0). En vanaf nu staat de I van Inspecties voor de I van Instandhouden. 

Begin 2018 naderde het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) na een periode van 5 jaar het einde, maar vanuit de waterkeringbeheerders (o.a. Stuurgroep Zorgplicht, Netwerk Dijkbeheerders en het Platform Waterkeringenbeheerders) is de behoefte uitgesproken voor een nieuw programma. Dit nieuwe programma legt niet de nadruk op alleen het inspecteren van de waterkering, maar richt zich ook op de koppeling tussen inspectie, beheer en onderhoud, met andere woorden instandhouding. Vandaar dat vanaf 2018 het programma doorgaat onder een andere naam maar met dezelfde afkorting: Professionaliseren Instandhouden Waterkeringen, PIW3.0. De verlenging van het programma met 5 jaar (2018 t/m 2022) is formeel toegevoegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de STOWA.

Aantoonbaar in control
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt de dijkbeheerder om ‘aantoonbaar in control’ te zijn onder de titel Zorgplicht voor primaire waterkeringen. Het programma PIW3.0 zal in de toekomst de waterkeringbeheerder hier in ondersteunen door vraaggestuurd en flexibiel verschillende thema’s op te pakken met het doel:

Het professionaliseren van inspecties en instandhouden van waterkeringen, zodat de dijkbeheerder beter aantoonbaar in control is in 2023.

Successen 2018
Het behalen van dit doel doet PIW door te Ontmoeten, te Ondersteunen en te Ontwikkelen. Onder deze noemer zijn in 2018 al de nodige successen geboekt!

Ontmoeten: In 2018 werd alweer voor de 15e keer de Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. In Burgers’ Zoo kwamen tal van onderwerpen aan bod, waarin steeds de nadruk lag op het verrijken van het vakmanschap van de waterkeringbeheerder en rijksinspecteur met nieuwe kennis, ervaring en inzichten. Andere voorbeelden waarbij PIW de ontmoeting tussen waterkeringbeheerders faciliteert zijn de Grasdagen, Netwerk Dijkbeheerders en het Platform Waterkeringenbeheer. Op deze manier werken we samen aan breed netwerk en creëren we een lage drempel voor het stellen van vragen.

Ondersteunen: PIW faciliteert de beheerders bij het zelf aan de slag gaan met vragen. Voorbeeld uit 2018 is de oplevering van het Handboek Dijkbewaking (beter bekend als het ‘rode boekje’) door de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking.

Ontwikkelen: Het programma PIW heeft ook weer in 2018 kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor dijkbeheerders. Zo zijn dit jaar zowel de Handreiking Grasbekleding (https://handreikinggrasbekleding.nl/) als de Handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud opgeleverd (https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-risicogestuurd-beheer-en-onderhoud-van-waterkeringen)

Doorkijk naar 2019: doorzetten ingezette koers
2019 zal doorzetten op de ingezette koers en gedeeltelijk in het teken staan van het implementeren van de in 2018 ontwikkelde producten. Zo zal ook volgend jaar het PIW-programma de grasdagen blijven faciliteren en worden een roadshows georganiseerd om de waterkeringbeheerders een helpende hand te bieden bij de implementatie van de handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (neem contact op met Piet Stouten voor het aanmelden voor de roadshows: pjstouten@zeelandnet.nl). Nieuwe thema’s voor volgend jaar zijn de actualisatie van de Digigids en het onderbrengen van deze Digigdis in de NEN. Ook wordt de connectie gezocht met het kwalitatief toetsen van regionale keringen en ROBAMCI (Risk And Oppertunity Based Asset Management for Critical Infrastructres). Daarnaast wordt het thema plaagsoorten opgepakt.

Zo blijven wij er allemaal aan werken om aantoonbaar in control te zijn!