Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2018-02 24 april 2018

Nieuwe projectleider PIW 3.0 gestart: Astrid Labrujere (Rijkswaterstaat)

Astrid Labrujere is sinds kort de nieuwe projectleider van Rijkswaterstaat voor het PIW-programma. Vera Konings nam eind vorig jaar afscheid om aan haar nieuwe avontuur bij Nelen&Schuurmans te beginnen. Astrid is 33 jaar jong, getrouwd, woonachtig in Hilversum en sinds een jaar moeder van Anna. Zoals veel collega’s werkzaam in de wereld van waterveiligheid heeft ook zij een bijzondere band met water. Zo was zij tijdens haar jeugd veel te vinden op een zeilboot, roeide zij enthousiast tijdens haar studententijd en is zij niet vies van een dagje strand. Astrid studeerde Civiele Techniek in Delft en deed Waterbouwkunde als master. Ze mocht gelijk beginnen bij het Civiel Technisch Trainee programma van Rijkswaterstaat. Het traineeprogramma rondde zij zes jaar geleden af, maar Astrid had het naar zin bij Rijkswaterstaat en bleef. Reden om weg te gaan is er niet met alle mooie uitdagingen die op haar pad komen, zoals nu het projectleiderschap bij PIW.

Deskundig waterbouwer
Astrid: “Nederland heeft een mooie reputatie in de wereld als deskundig waterbouwer. Dit geldt ook voor onze waterveiligheidsaanpak. We mogen best zeggen dat we er goed in zijn. Tegelijkertijd zijn er nog veel details die opgelost moeten worden en werken we onze taken steeds beter uit. De gedrevenheid om zaken goed voor elkaar te hebben trekt mij aan in de Waterveiligheid. Soms lijken dingen eenvoudig, maar als je er langer over nadenkt, blijken er allerlei onverwachte dilemma’s te ontstaan. Zo was ik betrokken bij de ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering. Daar zag ik een heleboel onderdelen van ons werkveld samenkomen. Van beheer en onderhoud, onderzoek, organisatievraagstukken tot objectkennis en kennisborging. Prachtig om te zien hoe dat allemaal samenkwam.”

Aantoonbaar in control
Aantoonbaar in control is een zogenaamd buzzwoord in de wereld van de waterbeheerder. Veelal betekent het voor eenieder net iets anders. Wat betekent het voor Astrid? ‘Aantoonbaar in control is voor mij duidelijkheid over ieders rol in het werkveld. Van inspecteur tot aan dijkgraaf en de inspectie. Waarbij iedereen zijn taak zo goed mogelijk uit kan voeren. Als taken en rollen duidelijk zijn, is het aantonen dat je je taken onder controle hebt gemakkelijker. Duidelijkheid over je rol betekent soms ook dat er wat inhoudelijk uitzoekwerk nodig is om zeker te weten of iets bij iemands takenpakket hoort of dat het misschien raakt aan een ander zijn rol’, aldus Astrid.

Uitdaging
Als je in de Dikke van Dale onder uitdaging kijkt dan zie je ‘iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Het leven staat vaak bol van uitdagingen, maar wat is Astrid haar uitdaging als projectleider van PIW? ‘Mijn uitdaging zit in het ondersteunen van het oplossen van praktische problemen die het werk van ieder plezieriger en gerichter maakt. Daarnaast hoop ik met mijn ervaring ook de koppeling met de beoordeling en het ontwerpproces te kunnen leggen. Ik weet nog niet precies welke uitdagingen daarbij kunnen horen, maar ik sta open voor nieuwe input. Daar zit ook mijn uitdaging: ik weet nog niet precies wat er op mij af gaat komen’, vertelt Astrid. ‘Mijn droom is dat we voor de beheerder in de komende tijd weer een aantal zaken verder uit kunnen werken en de positie van het beheer en onderhoud ten opzichte van de beoordeling en het ontwerp kunnen aanscherpen. Er zijn raakvlakken met beide andere processen die nog niet altijd super concreet zijn gemaakt.’

Relatie Rijkswaterstaat en waterschappen
Astrid: ‘Ik denk dat er al veel gedaan wordt aan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Ik ga mij inzetten om input vanuit PIW bij Rijkswaterstaat te laten landen en omgekeerd aandachtspunten vanuit de Rijkswaterstaat in te brengen in de PIW-projecten. Ik heb er in ieder geval veel zin en kijk ernaar uit om veel betrokken waterbeheerders te ontmoeten de komende tijd.’

20180419_foto_afspraak // foto_astrid.jpg (20 K)

Astrid Labrujere

 


15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Ontstaan vanuit noodzaak om meer kennis te delen onder waterbeheerders, opdat een situatie als bij Stein (kadeverschuiving) en Wilnis (verzakking kanaaldijk) niet meer voor zou komen.  Inmiddels is de kennisdag uitgegroeid tot een feest der (h)erkenning. Waterbeheerders ontmoeten elkaar jaarlijks op de kennisdag en bespreken de gezamenlijke uitdagingen waarvoor zij staan. Daarnaast is de kennisdag ook een erkenning voor het belangrijke werk dat deze waterbeheerders doen om Nederland veilig te houden. Vakmanschap, altijd in beweging was dit jaar het thema. Lees in de STOWA ter info wat de kennisdag betekent voor een aantal waterbeheerders. Binnenkort komen ook de video’s van de presentaties van de Kennisdag beschikbaar. Het verslag is beschikbaar!


Handreiking grasbekleding: hèt kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen

Op de Kennisdag is de website met daarop de Handreiking Grasbekleding 1.0 gelanceerd! Dit artikel gaat in op wat de handreiking te bieden heeft en nog veel meer.

Wat biedt de handreiking?
Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen. Aan de hand van overzichtelijke menu’s komen onder andere beleidsmatige zaken aan de orde en uitleg over de grasbekleding. De handreiking gaat in op de aanleg en op achtergronden en uitvoering van het beheer van de grasbekleding. En het biedt informatie over lopende projecten en pilots die te maken hebben met de grasbekleding.

Waarom is de handreiking gemaakt?
Sinds 2017 geldt er een nieuw beoordelingsinstrumentarium voor de waterkeringen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de grasbekleding wordt beoordeeld. En dus voor de wijze waarop een waterkeringbeheerder de bekleding beheert, onderhoudt, inspecteert. De handreiking legt verbanden tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer. Het biedt een duidelijke werkinstructie voor het veldwerk van de beoordeling. Daarnaast speelt de handreiking uitgebreid in op de bestuurlijke keuze voor het streven naar bloemrijke dijken.

Is de handreiking helemaal af?
Nee, het projectteam heeft ervoor gekozen een handreiking op te leveren met de actuele kennis van grasbekledingen. Die ontwikkelt doorlopend. Daarom is de handreiking geen document, maar een website zodat nieuwe kennis direct kan worden gedeeld. Bepaalde onderdelen moeten nog verder worden uitgewerkt. We werken bijvoorbeeld aan factsheets van probleemsoorten op waterkeringen. En aan factsheets over schadebeelden, met voor beide facstsheets een grondige analyse hoe die ontstaan, wat de risico’s zijn en wat je er aan kunt doen. Die kunnen een mooie basis vormen voor beheer- en onderhoudsplannen in het kader van de zorgplicht.

Kan ik een steentje bijdragen?
Ja, de handreiking die sinds 22 maart draait, is versie 1.0. Elke bijdrage in de vorm van correcties, aanvullingen of vragen zijn welkom via het mailadres info@handreikinggrasbekleding.nl . Voor het doorontwikkelen van de factsheets van probleemsoorten zoeken we nog ecologen en dijkbeheerders die hieraan kunnen meewerken. Ook voor de factsheets over schadebeelden zoeken we nog expertkennis om die verder te ontwikkelen.

20180419_foto_soortenrijkedijk // soortenrijk-glanshaverhooiland-foto-eureco-1.jpg (82 K)


Grasdagen. Wederom wegens succes verlengd!

De grasdagen hebben iets weg van een succesvolle musical, ze worden namelijk voor de derde keer verlengd wegens het grote animo.

WBI2017 beoordelen grasbekleding
In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen van STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling en leer je hoe je zo'n beoordeling moet uitvoeren.

20180419_foto_grasdag // grasbekleding_w200_h140_crcenter95.jpg (44 K)

Theorie, maar vooral de dijk op
We beginnen ’s morgens met een blokje theorie. Daarna gaan we de dijk op om de kwaliteit in de praktijk vast te stellen. Dit alles onder leiding van twee deskundigen: André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurEco). De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder èn voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren. Ons advies: bezoek deze dag samen. 

De planning is verspreid over het najaar en de winter om zo de beoordeling van de grasmat onder de goede omstandigheden uit te voeren.

Zodra de data van de nieuwe grasdagen bekend zijn, is mogelijk om je aan te melden via de website van de STOWA.


Save the date: dier- en dijkendag 4 oktober 2018

De eerste dier- en dijkendag in 2017 smaakte volgens de deelnemers naar meer. Boeiende en praktijkgerichte pitches van vakmensen, gecombineerd met een veldbezoek in de middag leverde veel stof voor gesprekken. En voor nadenken over hoe je als waterkeringbeheerder wilt omgaan met dieren in en om je waterkering: kruistocht of samenleven? Ook dit najaar willen we weer een interessant programma samenstellen. Schrijf 4 oktober dus alvast in je agenda!