Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2017-01 10 maart 2017

Samen komen we verder - Dijkbewaking

20170310_Landelijke bijeenkomst werkgroep Professionalisering Dijkbewaking 19 januari 2017 // 20170310_landelijke_bijeenkomst_werkgroep_professionalisering_dijkbewaking_19_januari_2017.jpg (107 K)Het klimaat verandert. Het regent vaker en harder, maar we kennen ook veel meer periodes van droogte. Bovendien is ons land steeds dichter bevolkt en wordt de economische waarde achter de dijk steeds hoger. Meer dan ooit moeten de dijken dus op orde zijn en moeten we voorbereid zijn op een calamiteit. Hoe doe je dat en hoe doe je dat zo uniform mogelijk? Elk waterschap heeft zijn eigen calamiteitenorganisatie en werkt al dan niet samen met de omliggende waterschappen. De werkgroep professionalisering dijkbewaking streeft ernaar hier meer uniformiteit in aan te brengen. Doelstelling van de werkgroep is om een aantoonbaar getrainde, geoefende dijkbewakingsorganisatie te hebben. Een goede opleiding vormt hiervoor de basis.

Breed gedragen
De werkgroep bestaat uit medewerkers van diverse organisaties. Niet alleen de waterschappen zijn hierin vertegenwoordigd, ook Defensie en het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW) van STOWA en Rijkswaterstaat schuiven aan. Binnenkort hoopt de werkgroep ook medewerkers van Rijkswaterstaat toe te voegen en dan zitten alle belangrijke  spelers aan tafel. Een brede afspiegeling van de waterwereld zorgt voor voldoende kennis, maar ook draagvlak vanuit de breedte. De werkgroep legt vervolgens verantwoording af aan de stuurgroep. Bestuurlijk ambassadeur is Hetty Klavers, dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland. Zij onderschrijft de samenwerking en streeft naar uitwisseling van vakmensen in tijden van een calamiteit. De werkgroep betrekt zoveel mogelijk medewerkers van waterschappen buiten de werkgroep bij de verschillende deelonderwerpen.  “We halen graag deskundige mensen bij de verschillende deelprocessen. Dit leidt tot het beste resultaat en je creëert veel meer draagvlak”, geeft Hans Knotter, voorzitter van de werkgroep aan.

Relatie met platform
Het platform waterkeringbeheer en zorgplicht is de formele opdrachtgever voor de werkgroep professionalisering dijkbewaking. Later heeft PIW de opdrachtgeversrol overgenomen voor de ontwikkeling van de materialen. Als het project in de beheerfase komt, komt de werkgroep weer onder het platform te hangen.  De zorgplicht eist dat er een aantoonbaar bekwame organisatie dient te zijn. Door een certificering is de dijkwacht dus aantoonbaar bekwaam.

Opleiding 2.0
De basis voor een goed geoefende dijkbewakingsorganisatie vormt een goede opleiding. De werkgroep heeft stagiair opleidingskunde Mark van Dodeweerd gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Hij heeft alle 19 waterschappen bezocht om informatie en wensen op te halen. De grootste behoefte van de waterschappen ligt bij de processtap ‘waarnemen’. Van Dodeweerd heeft vervolgens leerdoelen opgesteld, lesmateriaal verzameld en een moduleopzet voor de rollen dijkwacht, patrouilleloper en inspecteur gemaakt. Belangrijk in zijn aanpak: niet de trainers moeten aan het werk, maar de deelnemers zelf. De trainer moet de kapstok creëren, de deelnemers moeten de informatie een juiste plek geven op de kapstok. Het ontwikkelde materiaal is binnenkort voor iedereen beschikbaar via internet.

Onderscheid
In principe gebruikt iedereen dezelfde processtappen. Alleen zitten de verschillen in de soort keringen, rollen, verschillende calamiteiten. De werkgroep probeert hier uniformiteit in aan te brengen, zodat iedereen over hetzelfde praat en er geen misverstanden ontstaan. Een groot voordeel daarvan is dat mensen in geval van calamiteit ook snel kunnen worden ingezet bij een ander waterschap. Als de begrippen dan overal hetzelfde zijn en men op gelijke wijze is opgeleid, ontstaat er weinig ruis op de lijn en kunnen de waterschappen de calamiteitenklus samen klaren!

Materialen beschikbaar
De resultaten van de werkgroep zijn openbaar en te bekijken op de website.


Risicogestuurd beheer en onderhoud de oplossing voor de Zorgplicht?

201701_dijkdoorbraak_boerspolder_inspecteurs // 201701_dijkdoorbraak_boerspolder_inspecteurs_.jpg (121 K)Als beheerder moet je voortdurend aantoonbaar in control zijn. Dat wil je natuurlijk zelf, maar dat moet je ook zijn. De zorgplicht verwacht dit van de beheerders. De werkplaatsen risicogestuurd beheer en onderhoud hebben tot doel de beheerder hierbij te ondersteunen. En wel met een blauwdruk risicogestuurd beheer en onderhoud. Hoe dit jou kan helpen? Lees snel verder.

Wat heb je gemist?
Waar staan we met risicogestuurd beheer en onderhoud? Dat was de centrale vraag tijdens de bijeenkomst van de werkplaats Risicogestuurd beheer en onderhoud op vrijdag 27 januari 2017 in Amersfoort. De groep, vertegenwoordigers van 11 verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat, kwam in 2016 een aantal keer samen om dit onderwerp te verdiepen en te kijken hoe dit binnen het eigen waterschap verder te brengen. Maar dan niet alleen, maar samen met andere beheerders. Want de behoefte om samen te kijken naar hoe je risico’s kan beheersen en er mee om kan gaan in het kader van de Zorgplicht voor primaire waterkeringen is er zeker.

Blauwdruk maken voor risicogestuurd beheer en onderhoud
‘Bij de start van de werkplaatsen in 2016 praatten we over risicogestuurd beheer en onderhoud, maar nu beschouwen we het als Asset Management. Destijds was de term ‘Asset Management’ nog een (te) veel omvattende term, maar vanuit de werkplaatsen krijgen we een steeds beter beeld over de mogelijkheden in relatie tot de zorgplicht’, geeft Douwe Schoonderwaldt bij de start van de sessie aan. ‘Het doel is om een blauwdruk te maken voor Asset Management voor waterkeringen’, geeft Schoonderwaldt aan. Vandaag in de plenaire sessie blikt de groep kort terug en kijkt vooruit. Op 23 maart op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen deelt de groep de opbrengst met andere waterschappen tijdens één van de workshops.

Pleidooi voor NEN 2767 in combinatie met Digigids
In 2012 op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen deed een van de deelnemers van de werkplaatsen al een pleidooi voor het maken van een NEN voor de dijk. Tijdens de eerste werkplaats kwam dit weer naar voren. Maar wat is de NEN 2767? Het is de norm voor conditiemeting van de gebouwde omgeving. Conditiemeting is een objectieve methodiek waarmee de technische staat (conditie) van een gebouw of infrastructureel object wordt bepaald.  De NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en objectief in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores kan gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten gemaakt worden. [bron www.nen.nl]. Vanuit een eerste verkenning binnen de werkplaatsen blijkt dat het decompositie principe van de NEN2767 goed toepasbaar is voor waterkeringen. De NEN2676 heeft wel een specifieke doorontwikkeling met betrekking tot waterkeringen nodig.

Brabantse Delta  is al aan de slag met NEN2767
Waterschap de Brabantse Delta heeft al een conditiemeting conform de NEN2767 voor een aantal dijkvakken uit laten voeren. Bij dit waterschap wilden ze weten hoe een inspecteur tot zijn oordeel komt, dus de methodiek achter het oordeel. Vanuit de ervaringen van deze conditiemeting, heeft de werkgroep de wens om een combinatie te maken tussen de NEN2767 en de Digigids. Uit deze eerste inspectieresultaten komt duidelijk naar voren dat de NEN2767nog onvoldoende specifiek is ten aanzien van waterkeringen. De Digigids zou het vertrekpunt voor een eerste principe decompositie van beheerobjecten, elementen en bouwdelen moeten zijn. Daarnaast moet een specifiekere gebrekenlijst worden ontwikkeld die een juiste invulling geeft aan de intensiteit en de omvang van gebreken aan waterkeringen. Zo kom je tot een inspectienorm, waarin de bestaande Digigids is gecombineerd met methodiek van de NEN2767. De leden van de werkplaats willen onderzoeken of het mogelijk is om een werkgroep Waterkeringen bij NEN in te richten. Schoonderwaldt zal als lid van de NEN-commissie NEN2767 een eerste verkennend overleg organiseren met de secretaris van deze NEN-commissie.

Nieuwe deelnemers uiten behoefte aan toegevoegde waarde
Twee nieuwe leden sloten zich aan op 27 januari. Naast dat het goed is dat de interesse in het werk van de werkplaatsen groeit en er meer leden zich aansluiten bij de werkplaatsen, was het ook goed dat zij kritische vragen stelden. Vragen over de toegevoegde waarde van het risicogestuurd beheer en onderhoud. Want wat is die toegevoegde waarde? Waterschappen doen al eeuwen aan Asset Management, maar in de huidige situatie maken we nog vaak impliciete keuzes.

Maak het expliciet voor jezelf en de Zorgplicht
Bij het implementeren van Asset Management waar de werkgroepen nu mee bezig zijn is het systematisch vastleggen van afwegingen en keuzes een cruciaal onderdeel. Vanuit de zorgplicht wordt een beheerder geacht constant aantoonbaar in controle te zijn. Het expliciet vastleggen van afwegingen en keuzes is daarmee een eerste vereiste. Om dit efficiënt, effectief en toekomstvast te doen is het handig als waterschappen vanuit de blauwdruk, handreikingen krijgen om hiervoor zelf een Asset Managementsysteem op te kunnen zetten.  En wat levert het op de korte termijn op? Een objectievere blik zodat we gemakkelijker kunnen herleiden welke precieze risico’s onze waterkeringen bedreigen. Van daaruit kan de onderhoudsbehoefte geprioriteerd worden. Daarnaast stimuleert het gezamenlijk oppakken van het onderwerp weer de kennisuitwisseling tussen de beheerders.

Ambitie: 2018 blauwdruk gereed
De leden van de werkplaats hebben ambitie! Het korte termijn doel is om op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen in 2017 een workshop te geven over risicogestuurd beheer en onderhoud.  Volgend jaar, voor de Kennisdag in 2018, willen de leden van de werkplaats een Blauwdruk Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud overhandigen aan de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zodat elke beheerder een start kan maken met of het verbeteren van risicogestuurd beheer en onderhoud en het maken van instandhoudingsplannen welke zijn gebaseerd op het Asset Managementsysteem.

Plaatsen vrij in PIW werkplaats risicogestuurd beheer en onderhoud
Wil je meewerken aan dit doel? Je kan je nog aansluiten bij een van de werkplaatsen. Er zijn er twee: werkplaats Areaal op orde/Inspectie en monitoring en werkplaats Prestatie & risico/Onderhoudsstrategie. Snel na de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2017 starten we met Werkplaats III “Maatregelen bepalen & Instandhoudingsplannen” Aanmelden voor deze werkplaatsen kan bij biemans@stowa.nl

 

Laatste kans - Schrijft u zich in voor de Kennisdag 2017?

2017_kennisdag2017_bloem.jpg // 2017_kennisdag2017_bloem.jpg (61 K)

Mis het niet!
Op donderdag 23 maart 2017 vindt de Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats in Burgers Zoo in Arnhem. Het thema van deze 14e editie van de Kennisdag is ‘overbruggen’. Het belooft een mooie Kennisdag te worden met veel aandacht voor de praktijk.

Het programma ‘Overbruggen’: een tipje van de sluier

Van Nederland naar de USA
Nederland kent een lange en bijzondere geschiedenis als het om water gaat. Hoe wij in Nederland waterveiligheid organiseren, groeide vanuit honderden jaren kennis en ervaring. Hoe verfrissend is het als we een kijkje in de keuken nemen in het buitenland over hoe ze daar met waterveiligheid omgaan? Dat vertelt Vera Konings, Rijkswaterstaat, die in 2016 drie maanden werkte bij de United States Army Corps of Engineers (USACE).

Van “in ons hoofd” naar “op papier”: risicogestuurd beheer en onderhoud
Constant aantoonbaar in control zijn. Dat is wat er vanuit de Zorgplicht van een beheerder verwacht wordt. Het expliciet vastleggen van afwegingen en keuzes is daarmee een eerste vereiste. Met de “werkplaatsen risicogestuurd beheer en onderhoud” zijn we al aan de slag gegaan met de stap van “in ons hoofd” naar “op papier”. Waterschap Brabantse Delta paste al een NEN conditiemeting conform de NEN2767 voor een aantal dijkvakken toe. Zij hebben de methodiek over oordeelsvorming van de veldinspecteur vastgelegd en gestructureerd. Op de kennisdag delen zij hun ervaring met ons.  

Inschrijven
U kunt zich hieronder aanmelden. De dag is inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch en afsluitende borrel.

Informatie?
Informatie en het actuele programma vindt u op www.stowa.nl/kennisdag. Voor vragen kunt u een mail sturen naar gerssen@stowa.nl