Instandhouding waterkeringen

Publicaties Onderzoeksprogramma Asfaltdijkbekledingen

Asfaltdijkbekledingen onderzoek in NederlandAsfaltdijkbekleding

Sinds 2005 werken Rijkswaterstaat en Stowa samen aan een onderzoek naar verbetering van het beheer en onderhoud van asfaltdijkbekledingen, ook in het kader van Zorgplicht. Daarnaast is er binnen het WBI gewerkt aan een verbeterde beoordeling. Het gaat om het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfaltdijkbekledingen, via verantwoord beheer en onderhoud, inclusief een verbeterde periodieke beoordeling tot hulp bij aanleg.

Het onderzoek heeft de volgende hoofdproducten opgeleverd:

 1. Handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekledingen (STOWA/RWS-2017);
 2. Handreiking voor vraagspecificatie van asfaltdijkbekleding (STOWA/RW-2017);
 3. Handreiking integrale kwaliteitszorg (STOWA/RWS-2017);
 4. Bijdrage aan beoordelingsmethode voor asfaltdijkbekleding (WBI-2017);
 5. State of the art open steen asfalt;
 6. State of the art asfaltdijkbekledingen;
 7. Beheersysteem voor asfaltdijkbekledingen (incl. case study).

Er wordt momenteel nog gewerkt aan vernieuwde Standaard RAW-bepalingen via CROW. Tevens wordt er momenteel nader invulling gegeven aan een vraag gestuurd plan voor vervolgonderzoek, waarbij de reconstructie fase van de oudere asfaltbekleding de focus is.


Nr  

Beschrijving 'Hoofdproduct'

Datum

Download

1

Handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekledingen.

Met deze handreiking wordt een praktische invulling gegeven aan de zorgplicht bij het beheer en onderhoud van asfalt dijkbekledingen. Resultaat is een uniform inspectieproces voor dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton dat breed wordt gedragen door waterkering beheerders en experts. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van visuele inspecties maar ook van niet destructieve meettechnieken. Daarnaast heeft deze handreiking een sterke relatie met het WBI-2017.

De Handreiking geeft drie pijlers voor het dagelijks beheer: (1) de visuele inspectie, (2) monitoring van de sterkte met valgewicht-deflectie (VGD)-metingen en (3) prognose van de restlevensduur met behulp van de resultaten van de veiligheidsbeoordeling.

Met de systematiek van Digispectie worden voor elk dijkvak schadescores berekend waarmee op eenvoudige wijze een kan worden gemaakt met de resultaten van eerder uitgevoerde inspecties. Daarnaast zijn deze scores gerelateerd aan de veiligheid en kunnen beheersmaatregelen op basis van de scores worden vastgesteld. Door VGD-metingen uit te voeren wordt inzicht verkregen in de teruggang in sterkte in de tijd. Hiermee kan ook worden vastgesteld wanneer de sterkte van het materiaal opnieuw moet worden bepaald voor het uitvoeren van een  veiligheidsbeoordeling.

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekleding (.pdf)2

Handreiking voor vraagspecificatie van asfaltdijkbekleding.

Van de traditionele werkwijze waarbij een werk gedetailleerd werd voorbereid en in een bestek en tekeningen werd vastgelegd, wordt steeds meer overgegaan op contractvormen waarbij de opdrachtgever de vraag of de eisen specificeert van het product of werk dat de opdrachtnemer moet leveren. Hierdoor verschuiven werkzaamheden en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De opdrachtgever moet beter dan voorheen vastleggen wat zijn wensen en belangen zijn. De opdrachtnemer zal, naast de kennis die hij heeft van uitvoering, ook zijn kennis over het ontwerp moeten inzetten om een project te realiseren. Door deze verandering in de markt is er behoefte aan een handreiking voor het opstellen van een vraagspecificatie.

De beoogde constructie wordt weergegeven met een objectenboom. Tevens worden de belangen gecategoriseerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van een belangenboom. Vanuit de functie-eisen worden eisen gesteld aan het object. Dit gebeurt tot op het niveau waarbij SMART eisen kunnen worden gesteld, en als het even kan niet in de vorm van eisen aan de bouwstoffen. Voor de twee functies bij Waterkeren, te weten ‘beschermen dijklichaam tegen erosie’ en ‘voorkomen van verplaatsing van materiaal dijklichaam’ is dit in een voorbeeld nader uitgewerkt. Voor andere functionele eisen bij verkeer en recreatie zijn de eisen niet in detail uitgewerkt. Bij een volledig uitgewerkte vraagspecificatie zorgen de objectenbomen en de belangenbomen voor structuur in de detaillering van eisen. Er wordt ook ingegaan op het keuren en testen van het werk in de verschillende fasen van het werk.

De knip in de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de hiermee gemoeide activiteiten is per project te kiezen. Deze handreiking geeft een beeld van de consequenties van keuzes hierin en de gewenste detaillering.

2017

Handreiking voor vraagspecificatie van asfaltdijkbekleding (.pdf)

3

Handreiking integrale kwaliteitszorg.

Gedurende de levensduur van dijkbekledingen moet de aandacht van de dijkbeheerder gericht zijn op instandhouding van de benodigde kwaliteit van de bekleding, zodat de primaire veiligheidsfunctie kan worden vervuld. Maar ook de secundaire functies kunnen dus op deze wijze worden benaderd. Dit proces is te definiëren als de integrale kwaliteitszorg bij het in stand houden van de te vervullen functies van asfaltdijkbekledingen.

In dit rapport worden per fase in de levenscyclus van een asfaltdijkbekleding de belangrijkste activiteiten geïdentificeerd. Bij elke activiteit wordt toegelicht hoe de kwaliteit kan worden geborgd, en welke voorschriften of richtlijnen hierbij kunnen worden gebruikt. Er is in feite al een materiaalkeuze gemaakt, namelijk asfalt. Dit gebeurt in de ontwerpfase. Vanaf de ontwerpfase tot en met reconstructie is aangegeven welke activiteiten er zijn. Hierbij is aangegeven: de mogelijke actoren, de te hanteren voorschriften en richtlijnen, en hoe de borging van de kwaliteit hierbij kan worden ingevuld. De in dit rapport genoemde activiteiten zijn beperkt tot de activiteiten die direct de kwaliteit van de asfaltbekleding beïnvloeden. Daarnaast zijn er activiteiten die dit primaire proces ondersteunen en voor een beheerder noodzakelijk zijn om uit te voeren zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving, en bijvoorbeeld informatiebeheer. Deze ondersteunende activiteiten zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

2017

Handreiking Integrale Kwaliteitszorg (.pdf)

4

Veiligheidsbeoordelingsmethode voor asfaltdijkbekleding (WBI-2017).

3.1 sterkte Waterbouwasfaltbeton:

Dit rapport (e130246901) worden proefmethoden gevalideerd om de sterkte van waterbouwasfaltbeton te bepalen. Voor dit project gelden de volgende hoofddoelen:

1. Het vergroten van inzicht en de nauwkeurigheid van testmethoden.

2. Het  ontwikkelen  van  alternatieve  testmethoden  voor  bepaling van sterkte en stijfheid.

3.2 werkwijzebeschrijving toetsing open steen asfalt:

Het rapport (e130334101) betreft de wijze van gegevens inwinning bij het op maat beoordelen van open steen asfalt onder golfklapbelasting.

2014

 

 

 2015

 

 

 

 

 

 

Rapport sterkte Waterbouwasfaltbeton (.pdf)


Rapport Werkwijze Geavv. toets asfalt (.pdf)

5

State of the art open steen asfalt (Stowa 2016-2).

Open  steenasfalt  wordt  de  laatste  jaren  weer  meer  toegepast  om  waterkeringen (overslagdijken)  en  oevers  te  beschermen.  Daarbij  blijkt  dat  ontwerpers,  aannemers  en

beheerders  moeilijk  aan  actuele  informatie  kunnen  komen  over open steenasfalt. In dit technische document is 45 jaar bestaande kennis en ervaring over het toepassen van open steenasfalt gebundeld en toegankelijk gemaakt.  Dit document  is  een  aanvulling  op  de  informatie  beschreven  in  het  technisch  rapport  asfalt  voor waterkeren uit het jaar 2002.

2016

 State of the art 2016 (.pdf)

6

State of the art asfaltdijkbekledingen.

Dit rapport (e120122001) bevat geactualiseerde kennis, waarin voorgesteld wordt delen uit het TR Asfalt voor Waterkeren te vervangen en waarin nieuwe kennis m.b.t. toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfalt dijkbekleding is opgenomen. De bijlagen bij dit rapport bevatten detailinformatie, die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van ontwerpen.

2010

 State of the art 2010 (.pdf)

7

Beheersysteem voor asfaltdijkbekledingen.

6.1 Case study beheersysteem asfaltdijkbekledingen:

In  dit  rapport  zijn  de  resultaten  beschreven  van  een  case  study  die is uitgevoerd voor het opzetten van een beheermethode voor asfaltdijkbekledingen. Hierbij zijn gegevens uit verschillende jaren verzameld en ingepast in een beheersysteem. Omdat de case study is uitgevoerd om de opzet van  de  beheermethode  te  onderzoeken  zijn  de  gegevens  losgekoppeld  van  een  locatie waardoor  gegevens  fictief  kunnen zijn.

2011

 Rapport Casestudy beheermethode (.pdf)

 

Nadere toelichting onderzoeksprogramma:Asfaltdijkbekleding

Zo’n 600 kilometer dijk, met name zeedijk, heeft een asfaltbekleding. Ongeveer 75 procent daarvan is inmiddels ouder dan dertig jaar. Uit ervaringen met het beoordelen van oudere asfaltdijkbekleding komt naar voren dat deze beoordeling verder moet worden verbeterd. Hoewel er inmiddels een restlevensduur voorspelling voor Waterbouwasfaltbeton mogelijk is, is het nog onzeker hoe lang deze bekledingen meegaan. Daarbij aansluitend bestaat er behoefte aan een strategie voor beheer & onderhoud, inclusief een geschikte risicobenadering met als doel de levensduur van asfaltdijkbekledingen te optimaliseren. In de nabije toekomst zal er een aanzienlijke hoeveelheid asfaltdijkbekleding worden vervangen. Hiervoor is een handreiking vraagspecificatie gemaakt, die nog in 2018 aangevuld wordt, zodat daarmee voor een duurzamere asfaltconstructie kan worden gekozen.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

 1. De modellering van het gedrag van de bekleding onder extreme belastingen wordt verbeterd, waarbij ook breuksterkte en reststerkte worden meegenomen. Voor de validatie wordt gebruik gemaakt van beheersgegevens, prototype proeven en de resultaten van laboratoriumproeven.
 2. De veiligheidsbeoordeling wordt verbeterd en er komt een aanpak voor het monitoren van asfaltdijkbekledingen na een eerste gedetailleerde beoordeling.
 3. Er wordt een faalkansbenadering opgesteld, zodat duidelijk wordt met welke mate van zekerheid de bekleding aan de door het Rijk vast te stellen eisen en normen voldoet.
 4. Er wordt een beheer- en onderhoudsmethode uitgewerkt, aan de hand waarvan een beheerder zijn periodieke onderhoud kan plannen en ook kan inschatten op welke termijn vervanging of grootschalige reparatie van de bekleding nodig is.
 5. Er wordt gewerkt aan het specificeren van functionele eisen bij onderhoud en verbeteringswerken.Beschrijving workshops asfaltdijkbekledingen

Nr

Beschrijving 'workshop'

jaar

Download

1

Deze workshop bestond uit een presentatie van kennisleemten die volgen uit een inventarisatie, incl. prioritering, een presentatie van de aanpak van de problemen bij Westhoek-Zwarte Haan, lezingen over een’ toetsprotocol’, een beheersysteem, en rietdoorgroei. Presentaties door KOAC-NPC, TU Delft, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en Kees Montauban.

2006

 

2

Deze workshop bestond uit presentaties van nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de veiligheidsbeoordeling, een eerste aanzet van een beheersysteem bij waterschap Noorderzijlvest, een workshop functioneel specificeren, en een lezing over kennisleemten en het onderzoek dat wordt gedaan. Presentaties door Deltares, KOAC NPC, Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat, TU Delft. Er is veel discussie rondom het nut van functioneel specificeren en over hoe een beheersysteem er uit moet zien.

2008

 

3

Deze workshop bestond uit een presentatie van nieuwe ontwikkelingen t.a.v. inspectie en toetsmethode; een demonstratie digispectie van asfaltdijkbekleding; een lezing over inspectie m.b.v. radarsystemen. De nieuwe versie van het rekenprogramma Golfklap is behandeld, inclusief het zelf werken met Golfklap a.d.h.v. een demo. T.a.v. Kwaliteitszorg: Er zijn enkele cases behandeld. Tot slot een presentatie van onderzoek voor 2010 en later. Presentaties door KOAC NPC, Deltares, TU Delft, RPS BCC en Roadscanners.

2009

 Youtube film 2009 (link)

4

Er is tijdens deze workshop aandacht besteed aan het State of the art asfaltdijkbekledingen onderzoeksrapport 2010; Ontwikkelingen t.a.v. onderzoek in de komende jaren met discussie; workshop beheermethode voor asfaltdijkbekledingen. Presentaties door Rijkswaterstaat, Deltares, Infram, KOAC NPC, TU Delft, Kees Montauban. De workshop werd goed gewaardeerd, maar de toepasbaarheid voor de praktijk is aandachtspunt.

2010

 

5

Deze workshop bestond uit een lezing over wat 5 jaar onderzoek heeft opgeleverd; een presentatie over de het onderzoek bij de Belgische overloop dijken (Sigma-plan, met toepassen van (G)OSA); Lezing over de state of the art van open steen asfalt (OSA); workshop beheermethode; Verzorgd door: Patrik Peeters (WL Vlaanderen); Niek Leguit (Hydraphalt); Deltares, KOAC NPC, TU Delft. Er was veel interesse in de overloopdijken.

2012

 Youtube film 2012 (link)

6

Deze workshop is gehouden in Wieringerwerf, met in de middag een bezoek aan de Wieringermeerdijk, waar vol en zat gepenetreerde breuksteen is aangebracht als overlaging. Het programma bestond uit: een inventarisatie van de onderzoeksbehoefte (voor de resultaten hiervan zie document Sendsteps_Results_15-04-2014); een lezing over het  levensduurmodel voor waterbouw asfaltbeton; een workshop kwaliteitszorg; een lezing over Miramap metingen; het verhaal over de case Wieringermeerdijk met daarna een bezoek aan de locatie. Presentaties door Ronald Haarbrink (Miramap); KOAC NPC, Deltares, Hollands Noorderkwartier.

2014

 Youtube film 2014 (link)

7

Deze workshop is gehouden in het Nieuwland Erfgoed centrum te Lelystad. In het middag deel is aandacht geschonken aan de historie en de komende versterking van de Houtribdijk. Hierbij is er gediscussieerd over wat er nodig is om specificaties op te stellen bij innovatieve contractvormen. In het ochtend deel kwamen continu inzicht in asfaltdijkbekleding en het verbeteren van de duurzaamheid ervan aan bod. Tevens werd de recent gereed gekomen handreiking Vol&Zat gepenetreerde breuksteen door het  HHNK overhandigd aan RWS. Presentaties door: Royal HaskoningDHV, KOAC NPC, Deltares, TU Delft Weg- en Railbouwkunde, Kees Montauban. Koos Saathof (RWS) was dagvoorzitter.

2015

 Verslag 2015 .pdf


Youtube


Asfalt breukAsfalt breuk

 

Nr

Beschrijving 'publicatie'

jaar

Download

1

Titel: Golfklap model to determine the impact of waves on dike structures with an asphaltic concrete layer;
proceedings ICCE conferentie 2006.
In deze paper is de theorie achter het Golfklap model, dat gebruikt wordt bij het toetsen en ontwerpen van asfaltdijkbekledingen beschreven.

2006

 document (.pdf)

2

Titel: Resistance of aged asphaltic concrete to wave attack;
proceedings Coastal Structures conferentie 2011.
In deze paper is de kromme vermoeiingslijn beschreven, met daarin opgenomen de breuksterkte welke maatgevend wordt als het asfalt sterk is verouderd.

2011

 document (.pdf)

3

Titel: In situ testing of the strength of asphaltic revetments on sand dikes;
Proceedings 12th Baltic sea geotechnical conference 2012.
In deze paper wordt een in-situ validatie proef beschreven, waarbij het asfalt wordt belast met een mechanisch systeem dat de drukverdeling in een golfklap nabootst. Er zijn ook verkennende berekeningen aan de impact van golfklappen op asfalt op een met water verzadigde dijk opgenomen.

2012

 document (.pdf)

4

Titel: Fatigue of asphaltic dike revetments under wave loading: validation and improved modelling; Int. Journal of Pavement Eng. 2016; DOI: 10.1080/10298436.2016.1172708; In the Netherlands, 600 km of the sea dikes are protected by an asphaltic revetment that has to resist considerable wave loads with a significant wave height of up to 4.5 m. The asphalt layer can fail as a result of fatigue due to repeated loading under storm conditions. It is still unsure how the subsoil will behave and failure mechanisms may occur that are different from fatigue due to elastic bending, the latter being part of the current approach. A first step to validation consisted of finite element modelling that was compared with experiments on medium scale (scale 1:4). It was found that – as a first approximation and excluding extreme wave loads – the fatigue behaviour of aged asphalt on a typical sandy base under wave attack can be described with a combination of a relatively simple elastic–plastic response to wave loads and a special fatigue line that takes into account the flexural strength of the aged asphalt.

2016

link